0

Language

                 

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tarfi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja

tietosuojaseloste. Laadittu 9.10. 2015. Viimeisin muutos 7.6.2019

 

1. Rekisterinpitäjä

Tarfi Oy, Äyritie 8D, 01510 Vantaa

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pekka Ikonen, pekka.ikonen@tarfi.fi, 040 480 3672


3. Rekisterin nimi

Tarfi Oy yritysverkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-        Henkilön suostumus

-        Luotollisen tilin perustamisen vaatimukset

-        Asiakassuhteen ylläpito

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 

Käyttäjältä saadut tiedot:

-        yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-numero

-        yrityksen vastuuhenkilöt

-        yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema

yrityksessä)

yrityksen taustatiedot (toiminnan alkamisvuosi, liikevaihto, omistajatiedot)

mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot

suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

 

Havainnoidut palveluiden käyttöä koskevat tiedot

 

-        käyttäjän selailema sivu sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuille, laitteen malli, yksiköllinen laite- ja/tai

evästetunniste, kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste,

istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä sekä

-        sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut

koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,

puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas

luovuttaa tietojaan. Lisäksi voidaan käyttää julkisia tietolähteitä kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua ja erilaisia kaupallisia rekisteri- ja osoitepalveluita

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarfi Oy:n analytiikkapalvelun yhteydessä kerätyt tiedot voidaan tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi silloin, jos analytiikkapalvelun tarjoaja sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tarfi Oy pyrkii näissä tilanteissa varmistamaan, että käyttäjän tietoja käsitellään lain sekä verkkosivustojen käyttöohjeiden ja rekisteriselosteen mukaisesti.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).